Schoonwerk beton: update

In mijn eerdere blog over schoonwerk beton is te lezen hoe de norm NEN 6722-02 en CUR Aanbeveling 100–04 de verschillende oppervlakteklassen omschrijven. NEN 6722-02 is inmiddels ingetrokken en vervangen door NEN-EN 13670-09. CUR Aanbeveling 100-04 is vervangen door CUR Aanbeveling 100-13. Hoe regelen we nu schoonwerk beton in de uitvraag?

NEN
Op www.nen.nl is direct een opvallend bericht te lezen. Hierin wordt aangegeven dat de NEN 6722-02 is komen te vervallen maar dat de vervangende (Europese) norm niet alle bepalingen uit de NEN 6722-02 ondervangt. Om die reden is besloten een nationale restnorm te ontwikkelen.

STABU
Nog opvallender voor mij was het bericht van Stabu wat zij op haar website publiceerde met betrekking tot deze restnorm. Hierin is te lezen dat de restnorm (nationale bijlage NEN 8670) wegens budget problemen voorlopig niet uitgebracht zal worden. De Stabu heeft in haar nieuwste catalogus (versie 2014-2) de NEN-EN 13670-09 wel opgenomen en verwijst voor de betonoppervlakte voorlopig naar tabel F.4 uit deze norm.

Oppervlakteklasse
Is de aanduiding in tabel F.4 van NEN-EN 13670-09 voldoende op een oppervlakteklasse aan te duiden in de uitvraag? We leggen tabel B (NEN 6722-02) en tabel F.4 (NEN-EN 13670-09) naast elkaar.

tabelF4

tabelB

 

Wat direct opvalt is dat er in NEN-EN 13670-09 geen specifieke eisen worden gesteld. NEN 6722-02 gaf alleen specifieke eisen voor klasse A (standaardklasse). In de huidige situatie zal dus voorlopig een specificatie opgegeven moeten worden. Ook als het hier gaat om een zogenaamde ‘standaard’ klasse. Een mogelijkheid kan zijn om voor ‘egale afwerking’, en in sommige gevallen ook ‘normale afwerking’, volgens tabel F.4 (NEN-EN 13670-09) toch een verwijzing te maken naar bovenstaande tabel B (ondanks dat deze norm is ingetrokken) of deze specificaties zelf op te nemen in de uitvraag. Voor de speciale afwerking volgens tabel F.4 (voorheen klasse B in NEN 6722-02) kan heel goed gebruikt worden gemaakt van CUR Aanbeveling 100-13.

CUR Aanbeveling 100-13
De oppervlakteklassen B1 en B2 in de (nieuwe) CUR-Aanbeveling 100 zijn gehandhaafd. Binnen klasse B1 is een onderscheid gemaakt tussen civiele en niet-civiele werken. Verder is klasse B9 toegevoegd. Een groot verschil is de kleur. Gekleurd beton moet gespecificeerd worden in klasse B9. B1 en B2 zijn uitsluitend voor grijze beton bedoeld. Wel kunnen de specificaties die voor B1 en B2 gelden als leidraad dienen voor B9. Het is dus van groot belang om een goede projectspecificatie te maken. De CUR-Aanbeveling 100-13 geeft middels bijlage F een controlelijst met betrekking tot de op te stellen projectspecificatie.

Daarnaast is het aanstellen van een projectcoördinator verplicht. Dit kan wisselen in de verschillende fasen van een project. Zo kan tijdens de ontwerpfasen/voorbereidingsfasen bijvoorbeeld de architect of de projectleider worden aangesteld. In de uitvoeringsfase zou dit de aannemer kunnen zijn. Een derde (specialist) zou wellicht de beste keus zijn. Deze kan in alle fasen de coördinator zijn.

Ten slotte
Onduidelijkheid over schoonwerkbeton is nog steeds groot. De uitvraag is heel belangrijk. Gewoon een kleur opgeven en opgeven dat het oppervlak vlak en glad moet zijn is absoluut niet voldoende. Hoe meer men vooraf specificeert hoe beter het eindresultaat.

De bankgarantie

Vanuit de UAV is de opdrachtgever gerechtigd om van de aannemer een zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Over het algemeen wordt hiervoor de bankgarantie gehanteerd. De hoogte hiervan wordt meestal uitgedrukt in een bepaald percentage van de aanneemsom voor een bepaalde looptijd. In de regel loopt deze tot aan de oplevering of indien gevraagd tot het einde van de onderhoudstermijn.

Hoogte van de bankgarantie
Paragraaf 43a. Lid 3 van de UAV zegt:
‘ de waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom en de zekerheid dient gesteld te worden in de vorm van een bankgarantie’.
Van dit percentage kan worden afgeweken.
Lid 1 van paragraaf 43.a:
‘Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt’.
In geval van een onderhoudstermijn wordt het percentage vaak verminderd na de oplevering gedurende de onderhoudstermijn.

On demand
De laatste tijd wordt steeds vaker een bankgarantie op eerste afroep voorgeschreven. Bij deze vorm van bankgarantie wordt het bedrag van de bankgarantie uitgekeerd aan de opdrachtgever op eerste verzoek van deze. De bank gaat dus een verplichting aan met de opdrachtgever. Deze garantie staat dus in feite los van de aannemingsovereenkomst, waardoor de bank zich niet kan beroepen op de voorwaarden van deze aannemingsovereenkomst. De opdrachtgever kan dus direct beschikken over financiële middelen om de herstelwerkzaamheden op kosten van de aannemer uit te voeren. Deze afroepbankgarantie wordt ook wel een on demand bankgarantie genoemd.

Raad van Arbitrage
Er dient bij de toepassing van een on demand bankgarantie wel een uitdrukkelijke afwijking op paragraaf 43a gemaakt te worden. Lid 4 van die paragraaf zegt immers:
‘Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij de aannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, in een door de aannemer binnen tien werkdagen aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.’

Ondanks het feit dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en bank niets te maken heeft met de UAV is het toch verstandiger en op zijn minst duidelijker om paragraaf 43.a lid 4 uit te sluiten.

Beëindiging van de Bankgarantie
Paragraaf 43a lid 5 zegt:
‘De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in par. 9, zevende lid, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft hersteld. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot overeenkomstig par. 11, zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.’

Bankgarantie tot en met oplevering
Paragraaf 9 lid 7 zegt:
‘Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.’

Indien er geen onderhoudstermijn (tijd) is overeengekomen en dus ook geen onderhoudsbetalingstermijn is de laatste betalingstermijn dus de oplevertermijn. Het werk hoeft dus niet goedgekeurd te worden (en dus niet opgeleverd) bij kleine gebreken (opleverpunten). De bankgarantie blijft dan dus ook gewoon staan en de opleverbetalingstermijn hoeft te niet gedaan te worden tot dat alle gebreken verholpen zijn.

Bankgarantie tot en met oplevering
Paragraaf 11 lid 6 zegt:
‘Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in § 9.’

Na de onderhoudstermijn is er geen betalingstermijn meer. Ook hier geldt dan dat het werk niet goedgekeurd hoeft te worden en de onderhoudstermijn dus niet wordt afgesloten. Dit betekent dan ook dat de laatste betalingstermijn niet betaald hoeft te worden tot dat alle gebreken zijn verholpen. De bankgarantie blijft dan ook staan.

De BNB
De BNB (Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen) heeft een zogenaamde gereedschapskist uitgegeven waarin paragraaf 43a in zijn geheel wordt vervangen door een bepaling in het bestek. Ook de BNB adviseert haar leden om de on demand bankgarantie op te nemen in de bestekboeken.

Ten slotte
Zorg dat het model bankgarantie, de UAV en het bestekboek elkaar niet tegen spreken. Vaak genoeg leveren andere partijen (bijvoorbeeld de opdrachtgever) de modellen aan en wordt het bestek door een adviseur opgesteld. Strijdigheden liggen op de loer in dergelijke situaties.

Moet u de aannemer betalen terwijl hij zijn werk niet goed uitvoert?

Bij een bouwwerk moet een afspraak gemaakt worden betreffende de betalingen. Dit kan ineens maar gebeurt over het algemeen in meerdere termijnen. De UAV 2012 zegt hierover:
§ 40, lid 2
Indien de aannemer volgens de overeenkomst recht heeft op betaling in termijnen, heeft met het oog op het verschijnen van een betalingstermijn opneming van het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats.
§ 40, lid 9
Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken nadat het werk is opgeleverd het bedrag, dat hem ontwijfelbaar toekomt.

De opneming van het werk

De opneming van het werk (of gedeelte daarvan) is omschreven in §9 van de UAV 2012. Termijnen waar de aannemer zegt recht op te hebben worden dikwijls door de opdrachtgever achtergehouden indien deze meent dat de aannemer nog niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen. Maar dat is niet zomaar juist. Hierbij moet men wel rekening houden met een aantal zaken. Termijnen inhouden kan alleen indien het werk (of het gedeelte waar de betalingstermijn betrekking op heeft) nog niet is goedgekeurd overeenkomstig § 9 van de UAV 2012. Het is van groot belang dat men de procedures die in de UAV 2012 worden aangegeven opvolgt. Doet men dit niet kan het zomaar zijn dat de aannemer recht heeft op de termijn terwijl de opdrachtgever het hier niet mee eens is.  § 40 lid 4 zegt hierover dat de opneming binnen 8 kalenderdagen nadat de aannemer hierom (schriftelijk) heeft verzocht moet plaatsvinden. Indien dit niet gebeurt kan de aannemer dit opnieuw verzoeken en zal de opdrachtgever binnen 4 kalenderdagen het werk (of gedeelte daarvan) moeten opnemen. Indien ook dit niet gebeurt wordt het werk (of gedeelte daarvan) geacht te zijn goedgekeurd en heeft de aannemer recht op de termijn. Ook als de opdrachtgever wel de opneming uitvoert maar het resultaat daarvan niet binnen 4 kalenderdagen schriftelijk aan de aannemer bekend maakt heeft de aannemer recht op de termijn. 

Betaling van de termijnen

Bij de betaling van een termijn moet rekening gehouden worden met nog niet verwerkte maar wel geleverde en door de directie goedgekeurde bouwstoffen waarvan de opdrachtgever overeenkomstig § 19 van de UAV 2012 eigenaar is geworden. Kleine gebreken welke nog voor een volgende termijn hersteld kunnen worden mogen geen onthouding van goedkeuring zijn, tenzij deze gebreken een eventuele ingebruikname in de weg staan. Volgens de UAV 2012 moet de aannemer deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen (en dus voor de volgende termijn). Indien u ondanks bovenstaande toch een betaling achterhoud omdat u van mening bent dat de aannemer zijn werk niet goed heeft verricht bent u in principe zelf in verzuim. Een interessant artikel over het verkeerd handelen omtrent betalingen is opgenomen in het Stabu Bulletin van maart 2011 met als titel ‘Raar recht?’.

Risicoregeling

Er bestaat een regeling voor de woning- en utiliteitsbouw voor het opvangen van prijswijzigingen. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991. Voor deze standaardregeling worden maandelijks indexcijfers vastgesteld. Hiermee is verrekening van prijswijzigingen mogelijk. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is standaard niet van toepassing. De regeling zal contractueel vastgesteld moeten zijn in bijvoorbeeld het bestekboek. Het niet noemen van deze regeling geeft de aannemer dus geen recht op verrekening van dergelijke prijswijzigingen. Toch is het wellicht verstandig om aan te geven in het bestekboek dat de regeling niet van toepassing is dan hier niets over te zeggen. Zo is het vooraf voor alle inschrijvers duidelijk. In de Stabu-systematiek kan hiervoor paragraaf 00.04 of 01.04 worden gehanteerd.

Bijvoorbeeld 00.04.10.01 of 01.04.10.01:
WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
– loonkosten.
– materiaalprijzen.
– brandstofprijzen.
– huren.
– vrachten.

Meestal wil de opdrachtgever geen verrekening van prijzen. Toch kan dit in geval van langlopende projecten een betere vergelijking geven tijdens aanbestedingen. Wanneer men geen risicoregeling toepast zal de aannemer zelf een veiligheidsmarge inbouwen. Dit is een inschatting en hierdoor kunnen dus makkelijker verschillen ontstaan bij de aanbesteding. Dit kan tot gevolg hebben dat prijzen niet meer als appels met elkaar te vergelijken zijn. Uiteraard is het voordeel van het niet toepassen van een dergelijke regeling dat de prijs vast is tot het einde van het werk.

Meerdere administratieve bepalingen

Perceel
Onder perceel wordt in dit verband verstaan: een afzonderlijk deel van het op te dragen werk. Bij een aanbesteding kunnen meerdere percelen worden ondergebracht.

Meerdere percelen
Bij aanbesteding in meerdere percelen wordt dikwijls 1 set administratieve bepalingen gebruikt. Dit lijkt heel logisch en handig maar dat is het niet. De UAV spreekt over aannemer en niet over de aannemer van de installatie-technische werken of de aannemer van de bouwkundige werken. De UAV maakt hier dus geen onderscheid in. De bepalingen die de Stabu levert op basis van de UAV maken hier (in principe) ook geen onderscheid in. Met andere woorden: voor elk bestek(boek) moeten aparte administratieve voorwaarden worden opgesteld. Ook de Stichting Stabu besteed hier aandacht aan.
relatiebestekboekenDe aparte voorwaarden zijn voor een groot gedeelte gelijk. Enkele uitzonderingen bevinden zich bijvoorbeeld onder de coördinatie van werken van derden, de V&G-coördinator, het algemeen tijdschema, de Car-verzekering, Loodsen en keten, afvoer van afval etc. Nu lijkt het heel omslachtig om met meerdere administratieve bepalingen te werken maar dat is het niet (ervan uitgaande dat de administratieve bepalingen voor het overgrote deel gelijk zijn aan elkaar). Het vastleggen van de verplichtingen per aannemer wordt een stuk eenvoudiger en duidelijker. Voor de aannemers wordt het op deze wijze ook een stuk duidelijker. Er zal nu nooit verwarring kunnen ontstaan wanneer er gesproken wordt van aannemer in de betreffende bestekboeken (elk perceel heeft immers zijn eigen administratieve bepalingen).

Bovenstaande is natuurlijk alleen van toepassing indien men in meerdere percelen aanbesteed. Indien men niet aanbesteed onder meerdere percelen kan dit natuurlijk wel met meerdere deelbestekboeken. Het is echter van groot belang dat de relatie van de verschillende bestekboeken goed wordt vastgelegd. Meerdere administratieve bepalingen voor dergelijke werken is uiteraard niet de bedoeling.

UAV 2012, enkele aanpassingen uitgelicht

Ruim 20 jaar hebben we gebruikt gemaakt van de UAV 1989 en ongeveer 10 jaar van de UAVTI 1992. De UAV 1989 zijn met zo’n 70% de meest gebruikte voorwaarden in de bouw. Herziening van de UAV 1989 was noodzakelijk vanwege de invoering van het burgerlijk wetboek in 1992 en vanwege aanpassing aan vaste jurisprudentie.Het bleef echter bij een lichte herziening en geen fundamentele wijziging. De herziening is uitgevoerd door de Werkgroep Herziening UAV 1989.

Toch zijn er wel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de UAVTI 1992 nu onderdeel geworden van de UAV 2012. Een andere belangrijke wijziging is het gelijktrekken van voorgeschreven leveranciers en voorgeschreven onderaannemers. Daarnaast is de opdrachtgever niet meer ‘onbeperkt’ aansprakelijk voor niet of niet tijdige levering van de voorgeschreven leverancier omdat deze bepaling daaromtrent is komen te vervallen. Dit geldt overigens ook voor de voorgeschreven bouwstoffen. De verantwoordelijkheid van de functionele geschiktheid van de voorgeschreven bouwstoffen is ongewijzigd gebleven. Het gelijktrekken van de term servicetermijn en onderhoudstermijn schept duidelijkheid. Voortaan zal alleen de term onderhoudstermijn nog gebruikt worden en zal deze voor zowel de installaties als de overige onderdelen gelden. Verder zijn er natuurlijk correcties doorgevoerd zoals het kortingsbedrag (75,– per dag is nu 60,– euro per dag geworden). Het toepassen van loodsen en keten is niet meer in de UAV opgenomen maar zal in het bestek(boek) moeten worden omschreven.  Keuring van bouwstoffen is niet meer vanzelfsprekend. In de UAV 2012 wordt nu aangegeven dat keuring van bouwstoffen alleen zal geschieden als dit in het bestek(boek) is vermeld.

Kortom, het zijn geen ingrijpende wijzigingen. Toch zijn de aanpassingen wel een verademing.

De verschillen tussen UAV1989 en de UAV2012 zijn naast elkaar gezet. Zie hiervoor bijvoorbeeld de vergelijking van CROW.
Een handig naslagwerk is de Praktische toelichting op de UAV2012 van IBR. Deze is hier te bestellen.

De aannemingsovereenkomst

Voorwaarden voor een contract kunnen opgenomen worden in een bestek. De definitie van bestek is volgens de UAV ‘de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing’. In het bestek is dus aangegeven onder welke voorwaarden dit werk aangenomen wordt. Toch blijkt in de praktijk dikwijls dat de aannemingsovereenkomst ook nog voorzien wordt van diverse voorwaarden.

In het bestek (par. 2 lid 4 van de UAV) wordt een rangvolgorde aangegeven indien onderdelen van het bestek onderling strijdig zijn. De aannemingsovereenkomst is geen onderdeel van het bestek. Dus wordt vaak opgenomen dat de aannemingsovereenkomst boven het bestek gaat. Men stelt dus voorwaarden op om vervolgens andere voorwaarden voorrang te geven. De aannemingsovereenkomst is ook niet bekend op het moment van de aanbesteding. Er worden dus nieuwe voorwaarden opgelegd terwijl er met andere voorwaarden is gerekend. De aannemingsovereenkomst is over het algemeen ook niet op het werk te vinden. Kortom: als u voorwaarden wilt opnemen doet u dit dan in het bestek en niet in de aannemingsovereenkomst.

Wat neemt u dan wel op in uw aannemingsovereenkomst. In ieder geval een korte omschrijving van het werk, de partijen die met elkaar de overeenkomst aangaan, de aanneemsom, de verwijzing naar het bestekboek, de verwijzing naar de nota van inlichtingen en de verwijzing naar het proces verbaal van aanwijzing, de overeengekomen verrekenprijzen en ten slotte de ondertekening. Niet veel meer dan 1 à 2 a4-tjes dus.

Neem alle belangrijke documenten op als bijlagen bij het bestekboek. Onder het bestekboek wordt verstaan de omschrijving van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden (zie BNB richtlijn 01 op de site van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen). Hierin worden alle invullingen gedaan die vanuit de UAV benodigd zijn, de technische specificaties benoemd en algemene relevante informatie voor dat specifieke project opgenomen. Zorg dat alle bijlagen netjes zijn genoemd in het bestekboek. Met het benoemen van het bestekboek in de aannemingsovereenkomst is bijna alles in een keer opgenomen in het contract.

Schoonwerk beton

Schoonwerk beton is vaak een punt van discussie. We willen graag dat het beton mooi, egaal, vlak en strak gevormd is. Maar hoe regel je dit nu en wat is reëel?

Volgens de betonnorm NEN 6722 kunnen we kiezen uit 3 oppervlaktebeoordelingsklassen.

  • Klasse A; standaard klasse waarbij in tabel 8 van de NEN enige toleranties en eisen zijn weergeven.
  • Klasse B; bijzondere esthetische eisen. Deze klasse is in deze norm niet gespecificeerd en zal door de opdrachtgever moeten worden vastgelegd in een projectspecificatie.
  • Klasse C; geen esthetische eisen.

Uit het bovenstaande is duidelijk af te leiden dat klasse B schoonwerk beton is en klasse C niet. De vraag is nu of klasse A dat ook is. Klasse B is lastig om te benoemen omdat dit niet is gedefinieerd in de norm. Klasse A is daarom door velen (bij gebrek aan beter) ‘omarmd’ als een schoonwerk klasse. Toch vind ik dit onterecht. In de onderstaande tabel (zoals opgenomen in de norm) is te lezen dat er bijvoorbeeld geen bijzondere eisen worden gesteld aan de kleur terwijl dat nu juist ÉÉN VAN DE punten van discussie is bij schoonwerk beton.

Klasse A voldoet
Klasse A zal in veel gevallen voldoen. Denkt u bijvoorbeeld aan klein prefab zoals betonnen afdekkers, waterslagen, lateien e.d. Dit zou men ook kunnen aanhouden bij bijvoorbeeld prefab betonnen balkons en galerijen. Een zinvolle aanvulling bij het benoemen van de esthetische eisen zou bijvoorbeeld kunnen zijn een omschrijving omtrent bemonstering/keuring.

Bijvoorbeeld

Voor de volgende zichtwerk prefab onderdelen [onderdelen benoemen], zal de aannemer min. 5 proeftegels in aangegeven kleur [kleur opnemen in omschrijving] aanbieden van ca. 250×250 mm. Deze 5 proeftegels zullen op basis van visuele waarneming beoordeeld worden. Van de 5 proeftegels zullen 3 tegels uitgekozen worden waarvan 1 de (bij benadering) juiste kleur/tint bevat en 2 met de uiterst toegestane grenswaarde (donkerder en lichter). De betononderdelen zullen aan de hand van deze tegels gecontroleerd worden of zij binnen de juiste (grijstint)marges vallen. De uitgekozen proeftegels dienen tot het eind van het werk (beschermd) op de bouwplaats bewaard te worden.

CUR Aanbeveling 100
Een andere methode voor het benoemen van schoon werk is het toepassen van CUR Aanbeveling 100 (Schoon werk). In deze CUR is klasse B (welke in NEN 6722 niet nader is ingevuld) grotendeels vastgelegd. Waarbij klasse B is onderverdeeld in B1 en B2. Klasse B2 is eigenlijk alleen bruikbaar bij geprefabriceerd beton. Voor het toepassen van deze CUR dient men zich te realiseren dat dit meer inhoud dan het benoemen van de klasse in het bestekboek. Zo zal men tevens een projectspecificatie moeten opnemen waarin voorschriften en eisen worden vastgesteld. Het toepassen van deze CUR is niet raadzaam indien men hier niet van tevoren over heeft nagedacht.

Tenslotte dient men zich te realiseren dat het gebruik van schoonwerk beton al in de vroege stadia van het ontwerp meegenomen moet worden. Zo kunnen (met name) toleranties conform de CUR Aanbeveling 100 alleen gerealiseerd worden als de detailleringen hierop zijn afgestemd.

De overeenkomsten bij bouw van woningen met garantie- en waarborgregelingen

Koopwoningen worden meestal verkocht met een zogenaamde garantie- en waarborgregeling. Twee veel gebruikte overeenkomsten voor de bouw van deze woningen zijn de koop-/aannemingsovereenkomst en de zogenaamde gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst.

Koop-/aannemingsovereenkomst

De ontwikkelaar verzorgt het ontwerp en sluit daarvoor overeenkomsten met de ontwerpende partijen. Meestal is de DNR 2005 (2011) de basis voor de overeenkomsten tussen de ontwerpende partijen en de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal een koop-/aannemingsovereenkomst met de koper sluiten voor de verkoop van de grond en de bouw van de woning. De ontwikkelaar zal een aannemingsovereenkomst met de aannemer sluiten voor de bouw van de woningen. De ontwikkelaar is in deze laatst genoemde overeenkomst de opdrachtgever en hanteert hiervoor in het algemeen de UAV als voorwaarden. Dit is een duidelijke structuur en de gebruikte voorwaarden zijn bestaand en bekend bij de partijen. Voor de opdrachtgever is het zaak om alle verplichtingen die hij vanuit de koop-aannemingsovereenkomst naar de koper toe heeft ook door te leggen naar de aannemer. Hiervoor kan het bestekboek gebruikt worden.

Schema koop-/aannemingsovereenkomst
Schema met koop-/aannemingsovereenkomst

Gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst

Ook hier verzorgt de ontwikkelaar het ontwerp en sluit daarvoor overeenkomsten met de ontwerpende partijen. De DNR 2005 vormt ook hier over het algemeen de basis voor de overeenkomsten tussen de ontwerpende partijen en de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal een koopovereenkomst met de koper sluiten voor de verkoop van de grond. De aannemer zal een aannemingsovereenkomst sluiten met de koper voor de bouw van het huis. In de laatste 2 genoemde overeenkomsten zullen de garantie- en waarborgregelingen van toepassing zijn. De koop- en de aannemingsovereenkomst worden dus door verschillende partijen met de koper afgesloten maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is nu nog een overeenkomst nodig tussen ontwikkelaar en aannemer. Dit is echter geen aannemingsovereenkomst omdat de ontwikkelaar niet de opdrachtgever is van de aannemer. De opdrachtgever is in dit geval de koper. De overeenkomst tussen ontwikkelaar en aannemer kan dus niet op basis van de UAV aangezien dit voorwaarden voor een aannemingsovereenkomst zijn. In het onderstaande schema heet deze overeenkomst samenwerkingsovereenkomst. maar het kan elke andere naam dragen zolang het maar niet aannemingsovereenkomst is.

Schema geplitste koop-/aannemingsovereenkomst
Schema met gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst

Het blijkt voor velen  een lastige hobbel om te nemen want de UAV vormt in veel gevallen nog steeds de basis voor de overeenkomst die in het bovenstaande schema samenwerkingsovereenkomst heet en dat kan echt niet. Daarnaast moet er over het algemeen ook een overeenkomst gesloten worden voor onverkochte eenheden (indien van toepassing). Dit is wel een aannemingsovereenkomst en zou op basis van de UAV kunnen worden gesloten. Het ligt echter voor de hand om een overeenkomst te sluiten die beter aansluit op de koop- en aannemingsovereenkomst die met een koper worden gesloten.

Kwaliteit niet benoemd in het bestekboek

Als een kwaliteit van een product (ogenschijnlijk) niet benoemd is in het bestekboek levert dit regelmatig vragen op. Relevant is of dit echt niet is vastgelegd. Indien het betreffende product alleen genoemd is maar niet verder is gespecificeerd wil dat nog niet zeggen dat er niets vast ligt voor de kwaliteit.

Voorbeeld houten binnenspouwblad:
OSB en multiplex zijn beiden genoemd maar verder dan de dikte is er niet nader gespecificeerd. Zo lijkt het althans. In de titel van de omschrijving is te lezen HOUTEN BINNENWAND (BRL 1001+w06). Deze BRL (beoordelingsrichtlijn) omschrijft onder andere de minimale kwaliteit van multiplex (namelijk klasse D volgens BRL 1705) en de minimale kwaliteit van de OSB (namelijk klasse 3 volgens BRL 1106). Zonder verder (extra) benoemd te worden in het bestekboek is er dus wel degelijk een kwaliteit vastgelegd.

Voorbeeld kozijn:
Zo is onder de omschrijving van een kozijn (volgens BRL 0801) als toebehoren lood benoemd t.p.v. de onderdorpel. Volgens de kvt moet dit lood minimaal Code 15 groen zijn (1,32 mm dik). De lengte van de stroken max. 1000mm enz.

Voorbeeld metselwerk:
Voor het metselwerk wordt BRL 1007 gehanteerd in de omschrijving. Dit betekent dat zowel BRL 2826 “vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk” als de uitvoeringsrichtlijnen PBL0357, PBL0475 en PBL0359 van toepassing zijn. Daarbij is Cur-aanbeveling 61 “Het voegen van metselwerken” integraal opgenomen in PBL0359. Zonder dat u dit direct leest in het bestekboek zijn er er dus 4 richtlijnen opgenomen welke bij elkaar mogelijk nog meer pagina’s tellen dan het bestekboek zelf.

Fabricaat en type
Ook indien een fabricaat en een type genoemd zijn worden (automatisch) diverse specificatie vastgelegd. Mogelijk staat er niets bij de vulling van een deur omschreven maar op het moment dat een fabricaat en een type genoemd zijn kan dit betekenen dat er maar 1 bepaalde vulling mogelijk is.

Zonder dat dit letterlijk is benoemd in het bestekboek zijn er allerlei voorschriften en richtlijnen van toepassing en worden verschillende specificaties vastgelegd. Dat lijkt natuurlijk heel handig en veilig maar als men niet weet wat er exact staat kan dit natuurlijk ook strijdig zijn met dat wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het is duidelijk dat er veel kennis nodig is om bestekboeken op te stellen en zelfs om te lezen.