UAV 2012, enkele aanpassingen uitgelicht

Ruim 20 jaar hebben we gebruikt gemaakt van de UAV 1989 en ongeveer 10 jaar van de UAVTI 1992. De UAV 1989 zijn met zo’n 70% de meest gebruikte voorwaarden in de bouw. Herziening van de UAV 1989 was noodzakelijk vanwege de invoering van het burgerlijk wetboek in 1992 en vanwege aanpassing aan vaste jurisprudentie.Het bleef echter bij een lichte herziening en geen fundamentele wijziging. De herziening is uitgevoerd door de Werkgroep Herziening UAV 1989.

Toch zijn er wel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de UAVTI 1992 nu onderdeel geworden van de UAV 2012. Een andere belangrijke wijziging is het gelijktrekken van voorgeschreven leveranciers en voorgeschreven onderaannemers. Daarnaast is de opdrachtgever niet meer ‘onbeperkt’ aansprakelijk voor niet of niet tijdige levering van de voorgeschreven leverancier omdat deze bepaling daaromtrent is komen te vervallen. Dit geldt overigens ook voor de voorgeschreven bouwstoffen. De verantwoordelijkheid van de functionele geschiktheid van de voorgeschreven bouwstoffen is ongewijzigd gebleven. Het gelijktrekken van de term servicetermijn en onderhoudstermijn schept duidelijkheid. Voortaan zal alleen de term onderhoudstermijn nog gebruikt worden en zal deze voor zowel de installaties als de overige onderdelen gelden. Verder zijn er natuurlijk correcties doorgevoerd zoals het kortingsbedrag (75,– per dag is nu 60,– euro per dag geworden). Het toepassen van loodsen en keten is niet meer in de UAV opgenomen maar zal in het bestek(boek) moeten worden omschreven.  Keuring van bouwstoffen is niet meer vanzelfsprekend. In de UAV 2012 wordt nu aangegeven dat keuring van bouwstoffen alleen zal geschieden als dit in het bestek(boek) is vermeld.

Kortom, het zijn geen ingrijpende wijzigingen. Toch zijn de aanpassingen wel een verademing.

De verschillen tussen UAV1989 en de UAV2012 zijn naast elkaar gezet. Zie hiervoor bijvoorbeeld de vergelijking van CROW.
Een handig naslagwerk is de Praktische toelichting op de UAV2012 van IBR. Deze is hier te bestellen.

De aannemingsovereenkomst

Voorwaarden voor een contract kunnen opgenomen worden in een bestek. De definitie van bestek is volgens de UAV ‘de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing’. In het bestek is dus aangegeven onder welke voorwaarden dit werk aangenomen wordt. Toch blijkt in de praktijk dikwijls dat de aannemingsovereenkomst ook nog voorzien wordt van diverse voorwaarden.

In het bestek (par. 2 lid 4 van de UAV) wordt een rangvolgorde aangegeven indien onderdelen van het bestek onderling strijdig zijn. De aannemingsovereenkomst is geen onderdeel van het bestek. Dus wordt vaak opgenomen dat de aannemingsovereenkomst boven het bestek gaat. Men stelt dus voorwaarden op om vervolgens andere voorwaarden voorrang te geven. De aannemingsovereenkomst is ook niet bekend op het moment van de aanbesteding. Er worden dus nieuwe voorwaarden opgelegd terwijl er met andere voorwaarden is gerekend. De aannemingsovereenkomst is over het algemeen ook niet op het werk te vinden. Kortom: als u voorwaarden wilt opnemen doet u dit dan in het bestek en niet in de aannemingsovereenkomst.

Wat neemt u dan wel op in uw aannemingsovereenkomst. In ieder geval een korte omschrijving van het werk, de partijen die met elkaar de overeenkomst aangaan, de aanneemsom, de verwijzing naar het bestekboek, de verwijzing naar de nota van inlichtingen en de verwijzing naar het proces verbaal van aanwijzing, de overeengekomen verrekenprijzen en ten slotte de ondertekening. Niet veel meer dan 1 à 2 a4-tjes dus.

Neem alle belangrijke documenten op als bijlagen bij het bestekboek. Onder het bestekboek wordt verstaan de omschrijving van het werk en de voor het werk geldende voorwaarden (zie BNB richtlijn 01 op de site van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen). Hierin worden alle invullingen gedaan die vanuit de UAV benodigd zijn, de technische specificaties benoemd en algemene relevante informatie voor dat specifieke project opgenomen. Zorg dat alle bijlagen netjes zijn genoemd in het bestekboek. Met het benoemen van het bestekboek in de aannemingsovereenkomst is bijna alles in een keer opgenomen in het contract.